අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

27
මැයි2019
Youth Club Sportsmeet - 2019

Youth Club Sportsmeet - 2019

  Youth Club Sportsmeet will be held...

17
මැයි2019

சுயமாற்றத்தின் மூலம் சமூக நல்லிணக்கம்

சுயமாற்றத்தின் மூலம் சமூக நல்லிணக்கம் எனும் தொனிப்பொருளில்  பிரதேச...

09
මැයි2019
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உயிரிழந்தவர்களிற்கான அஞ்சலி

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உயிரிழந்தவர்களிற்கான அஞ்சலி

பருத்திதுறை பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலாளர் ஆ.சிறி தலைமையில்...

02
මැයි2019
சித்திரை புத்தாண்டு கைவிசேட நிகழ்வு - 2019

சித்திரை புத்தாண்டு கைவிசேட நிகழ்வு - 2019

2019ம் ஆண்டிற்கான கைவிசேட நிகழ்வு ஊழியர் நலன்புரிச்சங்கத்தினால்  பிரதேச...

Scroll To Top